مجوزها و تاییدیه‌ها

موسسه میراث ماندگار غدیر با هدف ارائه خدمات توانبخشی رایگان وحمایت از کودکان معلول با شماره ثبت 34703 در اداره ثبت شرکتها و با تا ئید وحمایت انجمن علمی کاردرمانی ایران وگروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیر نظر اساتید ، متخصصین وپزشکان مجرب تأسیس گردیده است .
نامه حمایت گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
گواهی انجمن علمی کاردرمانی ایران