درمان

ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی
 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی PC ( ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ )  ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ 1 ﺗﺎ 14 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم می گردد ، ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺷﮕﺮف در درﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر رواﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی از دوش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن و ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران دردﻣﻨﺪ و رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻼش ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﮐﻮدﮐﺎن تدوین گردیده و برای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ میراث ماندگار غدیر اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب  ارﺗﻮﭘﺪ ، ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ، رﯾﻪ ، ﮔﻮارش ، ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ، دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ .
از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز این طرح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .
1 ) ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ .
2 )  ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن اﺟﺮای آن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
3 ) ثبت سوایق مدد جویان در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
4 ) ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ روﻧﺪ درﻣﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود 5/000/000 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ که ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎران ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ . اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮدارﯾﻢ .
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﺎن در آﯾﻨﺪه و در ﻓﺎز ﺑﻌﺪی ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ـ پزشکی ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻣﺘﺤﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در درﻣﺎن وﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰای دارد راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران دارﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ واﻻی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﺎن و ﻣﺮدم ﺧﻮب ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ .